logo

Uvjeti korištenja - Foto kabina

Uslovi korištenja

Datum posljednje izmjene 19.12.2018

PRIHVATANJE USLOVA KORIŠTENJA

Sporazum o prihvatanju ovih uslova korištenja sklapate Vi i IKE SMART CITY, LLC („Kompanija”, „mi” ili „nama/nas”). Sljedeće odredbe i uslovi (the „Uslovi korištenja”) regulišu vaš pristup i korištenje IKE Kioska i funkcija obezbijeđenih na IKE Kioscima. IKE Kioske i njihove funkcije koristite na vlastiti rizik.

Molim pažljivo pročitajte Uslove korištenja prije nego što aktivirate IKE Kioske ili bilo koje od njihovih funkcija. Korištenjem IKE Kioska ili bilo koje od njihovih funkcija ili klikom da prihvatate ili ste saglasni s Uslovima korištenja, kada vam je ta opcija dostupna, prihvatate i saglasni ste da budete obavezani ovim Uslovima korištenja i da iste poštujete. Ukoliko ne želite da se saglasite s ovim Uslovima korištenja, ne smijete da pristupite ili koristite IKE Kioske ili bilo koje od njihovih funkcija.

Po vlastitom nahođenju, s vremena na vrijeme možemo revidirati i ažurirati ove Uslove korištenja. Sve izmjene stupaju na snagu odmah kad ih uvedemo i primjenjuju se na cjelokupan pristup i korištenje IKE Kioska ili bilo kojih njihovih funkcija. Nastavak vašeg korištenja IKE Kioska ili bilo kojih njihovih funkcija nakon uvođenja revidiranih Uslova korištenja znači da prihvatate i da ste saglasni s izmjenama. Od vas se očekuje da provjerite ovu stranicu svaki put kada pristupate IKE Kioscima ili bilo kojim njihovim funkcijama, da biste saznali za sve izmjene, jer su one za vas obavezujuće.

Dalje, priznajete da izvjesnim funkcijama obezbijeđenim na IKE Kioscima upravljaju ili su obezbijeđene od strane, ili u sebi sadrže interfejs(e) za programiranje aplikacija (API) trećih lica, ili na drugi način zahtijevaju komunikaciju ili saradnji s trećim licima. U vrijeme kada odaberete neku funkciju otkrićemo vam da li ista obuhvata treće lice. Mi ne vršimo kontrolu tih trećih lica i vi podliježete njihovim politikama i odredbama o uslugama/uslovima korištenja kada aktivirate funkciju koja obuhvata treće lice. Iz tog razloga, preporučujemo da, prije nego što aktivirate bilo koju funkciju obezbijeđenu od strane trećeg lica, pogledate politike i odredbe o uslugama/uslovima korištenja koje je propisalo takvo treće lice. Na primjer, funkcija Pronalaženje puta na IKE Kioscima koristi Interfejs(e) Google mapa za programiranje aplikacija (API), tako da, kada koristite funkciju Pronalaženje puta, obavezujete se na poštovanje Google-ovih Uslova korištenja.

ZABRANJENE UPOTREBE

Možete koristiti IKE Kioske i bilo koje njihove funkcije samo za lične, nekomercijalne i zakonite potrebe i u skladu s ovim Uslovima korištenja. Saglasni ste s tim da ne koristite IKE Kioske ili bilo koje njihove funkcije:

NADZOR I PRIMJENA

Kompanija će, po vlastitom nahođenju, odrediti da li je vaše ponašanje u skladu s ovim Uslovima korištenja. Imamo pravo da vršimo nadzor vaše upotrebe IKE Kioska i bilo kojih njihovih funkcija i da, po vlastitom nahođenju, preduzmemo bilo koju aktivnost koju smatramo potrebnom ili prikladnom, ukoliko vjerujemo da ste svojim ponašanjem ugrozili ove Uslove korištenja, uključujući, bez ograničenja, upućivanje na primjenu zakona i pravo na saradnju u bilo kojoj istrazi, i pravo da prekinemo ili osujetimo vaš pristup cjelokupnoj mreži IKE Kioska ili bilo kojem njenom dijelu.

ODRIČETE ODGOVORNOST I NE SMATRATE ODGOVORNIM KOMPANIJU I NJENA PRIDRUŽENA DRUŠTVA, VLASNIKE LICENCI I PRUŽAOCE USLUGA ZA BILO KOJE TUŽBE PROISTEKLE IZ BILO KOG POSTUPKA KOJI SU KOMPANIJA ILI BILO KOJA OVDJE POMENUTA STRANA PREDUZELI TOKOM ILI KAO POSLJEDICU ISTRAGA BILO OD STRANE KOMPANIJE, TAKVIH STRANA ILI ORGANA REDA.

Saglasni ste s tim da odbranite, obeštetite i ne smatrate odgovornim Kompaniju, njena pridružena društva, davaoce licenci, i pružaoce usluga, kao i njene, i njihove zvaničnike, direktore, zaposlene, izvođače, zastupnike, davaoce licenci, dobavljače, nasljednike, i pravne sljedbenike, od i protiv bilo kojih tužbenih zahtjeva, obaveza, šteta, presuda, odluka, gubitaka, izdataka, troškova ili naknada (uključujući razumne advokatske honorare) koji proisteknu iz ili u vezi s vašim kršenjem ovih Uslova korištenja ili vašom upotrebom IKE Kioska i bilo kojih njihovih funkcija.

Sva pitanja koja se odnose na IKE Kioske, njihove funkcije i ove Uslove korištenja i na bilo koji spor ili tužbu koji iz njih proisteknu ili se na njih odnose (u svakom pojedinačnom slučaju, uključujući vanparnične sporove i tužbe), upravljaće se prema i tumačiće se u skladu sa zakonima države Ohajo bez sprovođenja bilo koje odredbe ili pravila o izboru zakona ili sukobu zakona.

ODRICANJE GARANCIJA

KORISTITE IKE KIOSKE I BILO KOJE NJIHOVE FUNKCIJE NA SOPSTVENI RIZIK. INTERNET STRANICA, NJEN SADRŽAJ, I BILO KOJE USLUGE ILI STAVKE PRIBAVLJENE PUTEM IKE KIOSKA I BILO KOJIH NJIHOVIH FUNKCIJA OBEZBIJEĐENI SU NA BAZI „ONAKVI KAKVI JESU” I „ONAKO KAKO SU DOSTUPNI”, BEZ GARANCIJA BILO KAKVE VRSTE, BILO IZRIČITIH ILI PREĆUTNIH. NI KOMPANIJA NITI BILO KOJE LICE POVEZANO S KOMPANIJOM NE DAJE NIKAKVU GARANCIJU ILI TVRDNJU U POGLEDU CJELOVITOSTI, BEZBJEDNOSTI, POUZDANOSTI, KVALITETA, TAČNOSTI ILI DOSTUPNOSTI IKE KIOSKA I BILO KOJIH NJIHOVIH FUNKCIJA. BEZ OGRANIČAVANJA GORENAVEDENOG, NI KOMPANIJA NITI BILO KO POVEZAN S KOMPANIJOM NE TVRDI NITI GARANTUJE DA ĆE IKE KIOSCI I BILO KOJE NJIHOVE FUNKCIJE RADITI TAČNO, POUZDANO, BEZ GREŠKE ILI BEZ PREKIDA, DA ĆE KVAROVI BITI OTKLONJENI, DA NEĆE IMATI VIRUSE ILI DRUGE ŠTETNE KOMPONENTE, ILI DA ĆE IKE KIOSCI I BILO KOJE NJIHOVE FUNKCIJE NA DRUGI NAČIN ZADOVOLJITI VAŠE POTREBE ILI OČEKIVANJA.

U NAJPOTPUNIJEM OBIMU KOJI PREDVIĐA ZAKON, KOMPANIJA OVIM ODRIČE SVE GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, BILO IZRIČITE ILI PREĆUTNE, ZAKONSKE, ILI DRUGAČIJE, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA BILO KOJE GARANCIJE O MOGUĆNOSTI PRODAJE, NEKRŠENJU PRAVA I POGODNOSTI ZA ODGOVARAJUĆU NAMJENU.

IZNAD NAVEDENO NE UTIČE NA BILO KOJE GARANCIJE KOJE SE NE MOGU ISKLJUČITI ILI OGRANIČITI PO VAŽEĆEM ZAKONU.

Informacije prikazane na ili putem IKE Kioska i njihovih funkcija date su isključivo za potrebe pružanja opštih informacija. Ne garantujemo tačnost, cjelovitost ili korisnost tih informacija. Svako vaše oslanjanje na takve informacije je strogo na vaš vlastiti rizik. Odričemo svaku obavezu i odgovornost koji proističu iz bilo kakvog oslanjanja na takve materijale, bilo vašeg ili bilo kog drugog posjetioca IKE Kioska, ili bilo koga ko može biti obaviješten o bilo kojem sadržaju istih.

Sve informacije koje prikupimo na ovim IKE Kioscima ili putem njihovih funkcija podliježu našoj Politici privatnosti. Korištenjem IKE Kioska ili bilo kojih njihovih funkcija, pristajete na sve aktivnosti koje preduzmemo u pogledu vašeg informisanja, a u skladu s Politikom privatnosti.

CJELOKUPNI UGOVOR

Uslovi korištenja i naša Politika privatnosti čine jedini i cjelokupni ugovor između vas i Kompanije u pogledu IKE Kioska i njihovih funkcija i zamjenjuje sve prethodne i istovremene sporazume, ugovore, tvrdnje, i garancije, kako pisane tako i usmene, u pogledu IKE Kioska i njihovih funkcija.

 


 

Uslovi korištenja - Kabina za fotografisanje

PRIHVATANJE USLOVA KORIŠTENJA

Sporazum o prihvatanju ovih uslova korištenja sklapate Vi i IKE SMART CITY, LLC „Kompanija”, „mi”, ili „nama/nas”). Sljedeći uslovi i odredbe („Uslovi korištenja”) regulišu vaš pristup i upotrebu Kabine za fotografisanje („Funkcija”) koja postoji na IKE Kioscima. Korištenje Funkcija i IKE Kioska je na vaš vlastiti rizik.

Molim vas da pažljivo pročitate Uslove korištenja prije nego što aktivirate Funkciju. Korištenjem Funkcije ili klikom kojim potvrđujete da ste saglasni s Uslovima korištenja kada vam ta opcija postane dostupna, prihvatate i saglasni ste da budete obavezani i da poštujete ove Uslove korištenja. Ako ne želite da se saglasite s ovim Uslovima korištenja, ne smijete pristupiti Funkciji ili koristiti istu.

ZABRANJENE UPOTREBE

Funkciju možete koristiti samo za zakonite potrebe i u skladu s ovim Uslovima korištenja. Saglasni ste da ne koristite ovu Funkciju:

NADZOR I PRIMJENA

Kompanija će, po vlastitom nahođenju, odrediti da li je vaše ponašanje u skladu s ovim Uslovima korištenja. Imamo pravo da vršimo nadzor vaše upotrebe Funkcije i da, po vlastitom nahođenju, preduzmemo bilo koju aktivnost koju smatramo potrebnom ili prikladnom, ukoliko vjerujemo da ste svojim ponašanjem ugrozili ove Uslove korištenja, uključujući, bez ograničenja, upućivanje na primjenu zakona i pravo na saradnju u bilo kojoj istrazi, i pravo da prekinemo ili osujetimo vaš pristup cjelokupnoj Mreži ili bilo kojem njenom dijelu.

ODRIČETE ODGOVORNOST I NE SMATRATE ODGOVORNIM KOMPANIJU I NJENA PRIDRUŽENA DRUŠTVA, VLASNIKE LICENCI I PRUŽAOCE USLUGA ZA BILO KOJE TUŽBE PROISTEKLE IZ BILO KOG POSTUPKA KOJI SU KOMPANIJA ILI BILO KOJA OVDJE POMENUTA STRANA PREDUZELI TOKOM ILI KAO POSLJEDICU ISTRAGA BILO OD STRANE KOMPANIJE, TAKVIH STRANA ILI ORGANA REDA.

Saglasni ste s tim da odbranite, obeštetite, i ne smatrate odgovornim Kompaniju, njena pridružena društva, davaoce licenci, i pružaoce usluga, kao i njene, i njihove zvaničnike, direktore, zaposlene, izvođače, zastupnike, davaoce licenci, dobavljače, nasljednike, i pravne sljedbenike, od i protiv bilo kojih tužbenih zahtjeva, obaveza, šteta, presuda, odluka, gubitaka, izdataka, troškova, ili naknada (uključujući razumne advokatske honorare) koji proisteknu iz ili u vezi s vašim kršenjem ovih Uslova korištenja ili vašim korištenjem Funkcije.

Sva pitanja koja se odnose na Funkciju i ove Uslove korištenja i na bilo koji spor ili tužbu koji iz njih proisteknu ili se na njih odnose (u svakom pojedinačnom slučaju, uključujući vanparnične sporove ili tužbe), upravljaće se prema i tumačiće se u skladu sa zakonima države Ohajo bez sprovođenja bilo koje odredbe ili pravila o izboru zakona ili sukobu zakona.

English Español 中文 عرب Somali Portugues Française Italiana 日本人 한국어 Bosnian German